இலங்கை பாராளுமன்ற ஊடகவியலாளர் சங்கத்தின் புதிய உறுப்பினர் தெரிவு

78ac259b886a657da0c98ca6d31c3de6_Lஇலங்கை பாராளுமன்ற ஊடகவியலாளர் சங்கத்தின் புதிய உறுப்பினர்கள் தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அண்மையில் நடைபெற்ற பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் இவ்வதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அதற்கமைய நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் விபரம் வருமாறு
தலைவர்- லசந்த வீரகுலசூரிய (லக்பிம)

பிரதித் தலைவர்- பி. கிருபாகரன் (தினக்குரல்)

செயலாளர்- டில்ஷான் தொடங்கொட (டி.வி. தெரண)

பிரதிச் செயலாளர்- சமன் இந்திரஜித் ( த அய்லன்ட்)

பொருளாளர்- அஷ்வின் ஹெம்மாத்தகம (டெய்லி எப்.டி)

உறுப்பினர்கள்
தயா பெரேரா (மவ்பிம)
சிறிபால் வன்னியாராச்சி (சிரச டிவி)
பத்மா வேரகொட ஆராச்சி (இதிரி லங்கா)
சுராஜ் அல்விஸ் (வி.எப்எம்)
மதுஷான் டி சில்வா ( சுவர்ணவாஹினி)
ஆரியரத்ன ரணபாகு (லங்காதீப)
சிந்தக்க பண்டார (ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனம்)
துஷார வீரரத்ன (பொலிடிக் வெப்)
நிரோத காரியவசம் (ஹிரு எப்.எம்)
அநுர தோரகும்புர (சுயாதீன ரூபவாஹினி)
ககனி வீரகோன் (சிலோன் டுடே)
சமீர எல்தெனிய (தினமின)
ஆர். சனத் (சுடரொலி)
பிரபாத் ரத்நாயக்க ( அரசாங்க தகவல் திணைக்களம்)
உதித குமாரசிஙக (சண்டே ஒப்சவர்)
சமந்த குமார (நெத் எப்.எம்)
ருச்சிர டிலன் மதுசங்க (ரிவிர)

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.