இராணுவத்தினரால் நிர்மாணித்துக்கொடுக்கப்பட்ட வீடொன்று

யாழ்ப்பாணம் கோப்பாயில், இராணுவத்தினரால் நிர்மாணித்துக்கொடுக்கப்பட்ட வீடொன்று, உரிமையாளரிடம் இன்று கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.

வீடு கையளிப்பு

யாழ்ப்பாணம் கோப்பாயில், இராணுவத்தினரால் நிர்மாணித்துக்கொடுக்கப்பட்ட வீடொன்று, உரிமையாளரிடம் இன்று கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Posted by DAN News on Tuesday, May 5, 2020
வீடு கையளிப்பு

யாழ்ப்பாணம் கோப்பாயில், இராணுவத்தினரால் நிர்மாணித்துக்கொடுக்கப்பட்ட வீடொன்று, உரிமையாளரிடம் இன்று கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Posted by DAN News on Tuesday, May 5, 2020

யாழ் குடாநாட்டில் இராணுவத்தினர் தமது மாதாந்த சம்பளத்தில் பணம் சேகரித்து யாழில் தமிழ் முதியவர்களுக்கு வீடுகள் கட்டி கொடுத்து வருகிறார்கள். சும்மார் 800 வீடுகள் இராணுவத்தினர் தமது சம்பளத்தில் இருந்து சேகரிக்கும் பணத்தில் கட்டி கொடுத்துள்ளார்கள்.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.