யாழ் கட்டளைத் தளபதியால் 40 குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்கள்

யாழ்ப்பாண மாவட்ட இராணுவக் கட்டளைத் தளபதியால்; 40 குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்கள்வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

உலர் உணவுப் பொருட்கள்

யாழ்ப்பாண மாவட்ட இராணுவக் கட்டளைத் தளபதியால்; 40 குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்கள்வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

Posted by DAN News on Thursday, May 7, 2020

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.