இராணுவத்தினருக்கும் மக்களுக்கும் இடையில் இருக்கும் தொடர்பை இல்லாமல் செய்ய ஒருபோதும் செயற்பட மாட்டோம்

இராணுவத்தினருக்கும் மக்களுக்கும் இடையில் இருக்கும் தொடர்பை இல்லாமல் செய்ய, ஒருபோதும் செயற்பட மாட்டோம் என, யாழ்ப்பாண மாவட்ட இராணுவ கட்டளைத் தளபதி ருவான் வணிகசூரிய தெரிவித்துள்ளார்.

இராணுவ – மக்கள் தொடர்பை இழக்க விடமாட்டோம்!

இராணுவத்தினருக்கும் மக்களுக்கும் இடையில் இருக்கும் தொடர்பை இல்லாமல் செய்ய, ஒருபோதும் செயற்பட மாட்டோம் என, யாழ்ப்பாண மாவட்ட இராணுவ கட்டளைத் தளபதி ருவான் வணிகசூரிய தெரிவித்துள்ளார்.

Posted by DAN News on Monday, May 11, 2020

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.